Špecialisti na bezpečnosť / cenová ponuka

Dotácie na kamerové systémy pre obce

Dotácie na kamerové systémy pre obce Do 15.januára 2013 majú možnosť obce, mestské časti a neziskové organizácie uchádzať sa o dotáciu v oblasti prevencie kriminality. Táto dotácia môže byť použitá aj na prefinancovanie kamerového riešenia.

Vyhlasovateľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácie je Rada vlády Slovenskej republiky, pod záštitou Ministerstva vnútra. Cieľom projektu je predchádzať, potláčať a zamedzovať páchaniu trestnej činnosti.

Dotácie na projekty sú poskytované do výšky 80 % z celkových nákladov na projekt, podmienkou je, že 20 % nákladov na projekt musí žiadateľ preukázať, že nie sú zdrojom zo štátneho rozpočtu. Získanú dotáciu budú môcť žiadatelia vyčerpať počas roka 2013.

Tento projekt bol úspešným aj v predchádzajúcom období, kedy bolo za rok 2012 rozdelených 1,33 milióna Eur obciam, mestským častiam a neziskovým organizáciám, ktoré mali príležitosť uchádzať sa o dotácie podľa zákona č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Celkovo 155 projektov podaných obcami, mestami, resp. mestskými časťami získalo finančné prostriedky, ktoré mohli počas roka 2012 čerpať, na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a majetku.

Viacero miest a obcí si začalo inštalovať kamerové systémy, čím sa snažia sťažiť potenciálnemu vandalovi, páchateľovi dopustiť sa trestného činu alebo iného deliktu. V mnohých prípadoch pôsobia kamery prevenčne a v mnohých dokážu odhaliť reálneho páchateľa činu. Keď pridáme možnosť 80 % nákladov použiť z cudzích zdrojov.

Postačuje doručiť žiadosť s popisom konkrétneho projektu do už spomenutého termínu na obvodný úrad v sídle kraja (podľa sídla žiadateľa), preukázať potrebu riešenia (doložením napr. vandalizmu na obecnom majetku, páchania trestných činov, dopravných priestupkov v obci alebo iné).

Vzor žiadosti a všetky potrebné náležitosti nájdete pod odkazom Ministerstva vnútra:

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-financovanie-projektov-v-oblasti-prevencie-kriminality

 

Ing. Lenka Blahová
Kamerové systémy, s.r.o.

< Späť na zoznam článkov

Vyplňte prosím všetky polia. Do poľa kontakt uveďte aj telefón, aj e-mail. Následne čo najpresnejšie opíšte typ objektu, požiadavky na jeho zabezpečenie a vašu predstavu. Podľa potreby vás ešte ohľadom detailov budeme kontaktovať.

poskytnutím dát sa k ničomu nezaväzujete
Powered by ALTERWEB STUDIO © 2012-2020